Cập nhật đến Ngày 10/05/2016  Dự Án valeo đã đến tầng 3

 

 

VALEO THI CÔNG TẦNG 1